Animator

(174 -wrzesień -październik2010)

z cyklu "Biblioteczka"

50 rytuałów na udane życie

Joanna Krych

Rytuały… mogą się koja­rzyć z zabobonami albo jakimiś dziwnymi prakty­kami, a jednak… są głęboką po­trzebą każdego człowieka. Po­rządkują jego świat, nie zawsze zupełnie zrozumiały, nadając konkretne ramy przeżywanej rze­czywistości. Anselm Grün do­strzega olbrzymią potrzebę rytu­ałów we współczesnym świecie wyrażającą się np. w swoistym celebrowaniu wydarzeń sporto­wych i muzycznych. Według au­tora „rytuały wyrażają ludzką po­trzebę przekraczania granic tego świata i otwierania go na często nieokreśloną, przeczuwaną trans­cendencję. Są to formy utajonej, nowoczesnej religijności”.

Rytuały towarzyszą każdemu z nas w życiu codziennym. Ma­my określone nawyki związane ze wstawaniem, kładzeniem się spać czy sposobem spożywania posiłków. Rytuały towarzyszą ludzkim narodzinom i śmierci, zawieraniu małżeństwa i wielu innym znaczącym zdarzeniom w życiu każdego człowieka. Ro­dzajem rytuałów są także gesty liturgiczne, które wyrażają i ukie­runkowują nas na głębszą rze­czywistość.

Anselm Grün proponuje czytelnikom „50 rytuałów…”, by pomóc im uporządkować co­dzienne korzystanie z rytuałów. Chce także, byśmy nauczyli się z nich korzystać na naszej dro­dze do Boga. Autor zapoznaje nas z różnymi rodzajami rytu­ałów. Jedne z nich dotyczą orga­nizowania dnia codziennego i różnych związanych z nim sytu­acji. Inne związane są z przeży­waniem roku i mogą nas wpro­wadzać w głębsze przeżywanie roku liturgicznego i jego najważ­niejszych świąt. Istnieją także ry­tuały związane z pogłębianiem ludzkiego życia – pomagające w pojednaniu ze sobą, w rela­cjach z innymi, ukierunkowujące nas ku Bogu. Grün zwraca naszą uwagę na to, że „rytuały nie przywołują bliskości Boga. On jest blisko (…) także bez rytu­ałów. Rytuały pomagają jednak poczuć zbawienną moc Boga”.

 

„50 rytuałów…” to książka będąca wspaniałym prezentem zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Jest dobrą lekturą dla tych, którzy rozpoczynają no­wy etap życia i dla tych, którzy są znudzeni monotonią codzien­ności. Może przemieni i nasze życie?...