Na wojnie

(177 -luty -marzec2011)

z cyklu "W Sieci"

Iplex.pl

Wojtek

Wiele osób, szczególnie wierzących ma twardy orzech do zgryzienia jeśli chodzi o legalne słuchanie muzyki, czy oglądanie filmów. Według prawa można przecież… Według prawa można wiele rze­czy, które niekoniecznie są wła­ściwe według serca. Nie chodzi tylko o udostępnianie plików. Mam na myśli głównie z nich ko­rzystanie. Jak to zrobić by cie­szyć się filmem pochodzącym z internetu w zgodzie z prawem i własnym sumieniem?

Naprzeciw wychodzi nam ser­wis iplex.pl. Jest to pierwsza w Polsce internetowa wypoży­czal­nia filmów. Korzystając z wi­tryny możemy oglądać online wie­le kinowych produkcji całko­wicie za darmo. Jedynym wymo­giem jest zapoznanie się wcześ­niej z reklamami, które finansują działanie portalu. Umożliwia to nam całkowicie legalne, zgodne z prawem i jak najbardziej z ser­cem oglądanie filmów.

Witryna jest bardzo przejrzy­sta, utrzymana w stalowo białej kolorystyce. Wchodząc na głów­ną stronę możemy zapoznać się z polecanymi pozycjami, z tymi które cieszą się największą popu­larnością, a także z ostatnio do­danymi filmami. Wędrując po ko­lejnych zakładkach mamy możli­wość przeglądania filmów we­dług gatunków- i tak czekają na internautę filmy pełnometrażowe (kryminały, wojenne, akcji, ko­medie i wiele innych), trochę po­zycji telewizyjnych (choćby ka­barety), bajki dla dzieci, czy spe­cjalne filmy w jakości HD. Oczy­wiście dla odbiorców poszukują­cych konkretów istnieje również możliwość wyszukiwania pozy­cji.

Witryna umożliwia dostęp do oglądania kilkuset pozycji. Nie znajdziemy tam oczywiście naj­nowszych kinowych hitów, ale za to całkiem sporo produkcji niekoniecznie rodem z Hollywo­od. Dostępne jest kino czeskie norweskie jak i azjatyckie. Każdy może wybrać coś dla siebie.

Największym minusem iplex.pl bez wątpienia jest ko­mercjalizacja. Portal funkcjonuje tylko dzięki reklamom i jest nimi przepełniony. Szczęściem w nie­szczęściu jest fakt, że nie narzu­cają się one i nie rażą w oczy, niemniej z pewnością silnie od­działują marketingowo.

 

Ponadto filmy dostępne są je­dynie online. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, czy łącze jest wolne, oglądanie będzie niemożliwe.