Kobiecość

(197 -styczeń2014)

z cyklu "Biblioteczka"

Kogo kochają kobiety

Dorota Czyżewska

Starając się dopasować książkę prezentowaną w Biblioteczce do tematu przewodniego bieżącego numeru „Wieczernika”, zdecydowałam się na tytuł Kogo kochają kobiety? o. Leona Knabita.

Już opis książki na okładce zaczyna się od zaska­kującego pytania: czy mnichowi wypada pisać książkę o kobie­tach? Odpo­wiedź na to pytanie jest jak naj­bardziej twierdząca: wypada, jeśli jest to wieloletni duszpasterz, spowiednik i przyja­ciel kobiet.

Na podstawie swego bogate­go doświadczenia kapłań­skiego o. Leon Knabit udziela odpowie­dzi na pytania o rela­cjach dam­sko-męskich. Pytania w książce są sformułowane w sposób traf­ny i bezpośredni, a odpowiedzi są najczęściej krótkie, nierzadko opatrzone dawką humoru. Naj-krótsza jest odpowiedź na pyta-nie: czego mężczyzna szuka w kobiecie? By była kobietą. Uważam, że książkę mogą czytać zarówno kobiety, jak i mężczyźni i to nie­zależnie od wieku, choć osobiś­cie poleciłabym ją przede wszystkim młodzieży.

Dla osób zainteresowanych tą tematyką: uzupełnieniem oma­wianej książki jest niejako jej druga część pt. „Instrukcja obsługi mężczyzny”, w której relacje mię­dzy kobietami a męż-czyznami są pokazane przez ojca Knabita z męskiej perspekty­wy.