Dać świadectwo nadziei

(138 -lipiec -sierpień2005)

List Ruchu Światło-Życie do papieża Benedykta XVI

ks. Roman Litwińczuk

Umiłowany Ojcze Święty!

W tych dniach uczestniczymy w wielkiej radości całego Kościoła. Dobre­mu Bo­gu dziękujemy za wybór nowego Papieża i cieszymy się, że został nim wielki przyjaciel i oddany współpracownik Jana Pawła II. Z okazji wyboru i podjęcia posługi Pa­s­terza całego Kościoła, życzymy Ci, Ojcze Święty, Bożej mocy i światła Ducha Święte­go.

Ruch Światło-Życie czuje się szczególnym dłużnikiem Jana Pawła II. Nasz Założyciel, Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki cieszył się wielkim wsparciem Kardynała Wojtyły. Już jako biskup Krakowa odwiedzał on często Centrum Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem oraz nasze wspólnoty podczas rekolekcji wakacyjnych. Charakteryzując nasz Ruch Kardynał Wojtyła powiedział, że jest to „przetłumaczona na język pewnego ruchu, pewnego działania, eklezjolo­gia Vaticanum II”. Członkom Ruchu dane było wielokrotnie spotykać się z Papieżem Janem Pawłem II, zarówno w Rzymie jak i w Polsce, doświadczając jego wielkiej przyjaźni i umacniając się słowem jego nauczania.

Ruch Światło-Życie skupia w swoich szeregach dzieci, młodzież, do­rosłych oraz mał­żonków w ramach wspólnot Domowego Kościoła. Ma­ryja, Niepokalana Matka Kościoła jest dla nas wzorem oddania się Chrystusowi dla dobra Kościoła. Istotnym charyzmatem naszego Ru­chu jest formacja ku dojrzałości chrześcijańskiej. Oparta jest na rozważa­niu słowa Bożego, czynnym udziale w liturgii, szczególnie Eucharystii, ucząc dawania świa­dectwa oraz zaangażowania na rzecz soborowej od­nowy Kościoła, zwłaszcza jego wspól­not lokalnych. Wspólnoty Ruchu istnieją w kilkunastu krajach Europy, zwłaszcza środko­wo-wschodniej (również w Niemczech) a także w USA, Kanadzie, Brazylii i w Kazach­stanie.

W dniach, gdy stawiasz pierwsze kroki w posłudze Piotrowej, przesy­łamy Tobie, Oj­cze Święty, wyrazy jedności w Duchu Świę­tym. Równocześnie pragniemy Cię zapewnić o stałej pamięci w naszej osobistej i wspólnotowej modlitwie. Modlimy się, aby Twoje posługiwa­nie przyczyniało się do umacniania wiary i coraz głębszej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.

Prosimy jednocześnie o Twoje apostolskie błogosławieństwo, Ojcze Święty, na naszą wierność Jezusowi Chrystusowi i posługę dla dobra Kościoła charyzmatem Światło-
-Życie.

 Z wyrazami czci i oddania

W imieniu Odpowie­dzialnych Ruchu Światło-Życie

Moderator Generalny ks. Roman Litwińczuk

Krościenko nad Dunajcem, 28 kwietnia 2005 r.