Kapłaństwo

(167 -wrzesień -październik2009)

z cyklu "Biblioteczka"

Mój Chrystus połamany

Joanna Krych

Zgodnie z tytułem książki, autor pisze o Połamanym Chrystusie. Pretekstem do snucia opowieści, rozważań, sta­ło się dla niego kupno starej fi­gurki Chrystusa wiszącego na krzyżu, która w wyniku wcze­śniejszych prześladowań Kościo­ła została mocno uszkodzona. Chrystus pozbawiony ręki, po­ważnej części nogi, bez twarzy staje się przyczyną refleksji nad obecnością Chrystusa Ukrzyżo­wanego w naszym ludzkim ży­ciu. Ojciec Ramón z niezwykłą lekkością pokazuje sobie i nam słabość ludzkiego oddania Bogu, skoncentrowanie na swoich po­trzebach i problemach, niedosko­nałość naszego zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym na krzyżu. Autor uświadamia nam, że oswojeni z wizerunkiem krzy­ża zapominamy o tym, że nie tylko symbolizuje on naszego Pana, ale i przypomina, że Chrystus cierpiący, ukrzyżowany mieszka w drugim człowieku. Książka składa się z dwóch części: rozmyślań wielkopost­nych wygłoszonych w telewizji hiszpańskiej oraz z opowieści o wędrówce Chrystusa Połama­nego po mieszkaniach różnych ludzi. Za każdym razem wyda­rzenia, które są związane z po­siadaniem przez o. Ramóna tego niezwykłego wizerunku, są pre­tekstem do snucia refleksji nad ludzką naturą stającą wobec cier­pienia i wymagań Ewangelii.

 

„Mój Chrystus Połamany” jest lekturą, która każe czytelnikowi zastanowić się na nowo nad tym, jakie jest jego wyobrażenie o Chrystusie. Czy rzeczywiście, ja­ko uczeń Chrystusa, gotowy jest w życiu postępować jak Jego mistrz. Czy więcej jest w nim po­stawy ucznia czy przeciwnika Boga. Czy rzeczywiście ukochał Boga w drugim człowieku. Ta książka może stać się rekolekcja­mi, stawiającymi nas przed praw­dą Krzyża Chrystusowego i we­zwaniem, by wziąć na ramiona także krzyż we własnym życiu. Zachęca nas, by po raz kolejny zastanowić się, na ile tak na­prawdę pragnę i jestem gotowy pójść za Chrystusem. Gorąco ją wszystkim polecam.