Na wojnie

(177 -luty -marzec2011)

z cyklu "Biblioteczka"

Przezwyciężyć kryzys

Katarzyna Tonak

Tak często słyszymy o tym, że ktoś przeżywa kryzys. Mamy poczucie, że sami się z nim zmagamy, lękamy się o to, co będzie dalej, nie wiemy jak sobie z nim poradzić. Wydaje nam się, że znaleźliśmy się w sy­tuacji bez wyjścia… ale czy wie­my czym właściwie kryzys jest? Czy jest on zjawiskiem negatyw­nym, tak jak najczęściej go po­strzegamy? Czy może on przy­nieść nam jakieś korzyści? Odpo­wiedź na te i inne pytania doty­czące kryzysu znajdziemy w książce Jerzego Zielińskiego  „Przezwyciężyć kryzys. Spojrze-nie z perspektywy wiary”. Jest to pierwsza cześć z serii „W poszu­kiwaniu prawdy” (pozostałe to „Walka duchowa”, „ W kręgu Bo­żych tajemnic”, „Jak się modlić” i „W szkole cierpienia”) .

Książka to zbiór czternastu konferencji ukazujących kryzys z perspektywy wiary. Podzielone są one na siedem dni, gdyż czy-telnik zachęcany jest, by czy­tając tę książkę przeżywał swoje pry­wat­ne rekolekcje. Każdy dzień jest poprzedzony krótką modli­twą maryjną na początek dnia.

Książka ta dostarcza cieka­wych informacji na temat kryzy­su i pozwala dostrzec jego plusy, pomaga podejść do ciężkich sy­tuacji życia w sposób twórczy i rozwijający naszą wia­rę.

Polecam tą pozycję szczegól­nie osobom, które mimo chęci odbycia rekolekcji, nie mogą so­bie na nie pozwolić, gdyż dzięki niej mogą przeżyć spotkanie z Bogiem w domowym zaciszu.

 

Książka ta pozwoliła mi spoj­rzeć na kryzys duchowy jako cenne doświadczenie. Życzę więc wszystkim czytelnikom by pozwoliła im  ona odkryć nowe horyzonty i pozwoliła spojrzeć pozytywnie, nawet na trudne i niezrozumiałe w danej chwili sytuacje.