Diakonia

(178 -kwiecień2011)

z cyklu "Biblioteczka"

Przywilej bycia kobietą

Joanna Krych

Współczesny świat od­rzucił tradycyjne warto­ści i normy społeczne. Wśród wielu zmian w szczególny sposób odczuwamy nowe próby definiowania roli kobiety i męż­czyzny we współczesnym świe­cie. Alicja von Hildebrand w prze­nikliwy sposób analizuje różne aspekty kobiecości, by uka­zać i udowodnić, że bycie ko­bietą jest olbrzymim przywile­jem.

Autorka analizując czym tak naprawdę jest kobiecość, odnosi się poglądów feministycznych, by określić, co było cenne w dążeniu do emancypacji ko­biet, lecz również po to, by na­piętnować wypatrzenia tej ide­ologii, wskazać to co, choć jest głoszone przez same kobiety, najbardziej im szkodzi. Hilde­brand odnosi się także do tego, jak na przestrzeni wieków kształtowało się rozumienie ko­biecości. Wykazuje również braki męskiego spojrzenia na kobiety. Wszystkie te rozważania, oprócz oczywistego poszukiwania tego, co jest sednem kobiecości, pro­wadzą również do wskazania ro­zu­mienia kobiecości w biblii. Dopiero analiza Bożego spojrze­nia na rolę kobiety w historii ludzkości zdaje się dopełniać i prawidłowo kształtować obraz prawdziwej kobiecości. Autorka rozpoczynając od krytycznego spojrzenia na rolę kobiety, uka­zując negatywne i pozytywne aspekty kobiecości, prowadzi nas do zrozumienia, że bycia kobietą to prawdziwy przywilej, ze względu na jej rolę w historii zbawienia, a najdoskonalszym wzorem kobiety w naturalny sposób staje się Maryja.

To co jest cenne w książce Alice von Hildebrand, to jasne pokazanie tego, że wiele cech, które współczesny świat postrze­ga jako „słabość” kobiet, w ta­jemniczy sposób (jeśli są prawi­dłowo przeżywane i pielęgnowa­ne) stają się ich największą siłą. Okazuje się, że naturalna wrażli­wość i skłonność do ofiarowywa­nia siebie innym prowadzą ko­bietę na piedestał i czynią ją wielką.

„Przywilej bycia kobietą” czy­tałam z dużą przyjemnością. My­ślę, że to doskonała lektura dla wszystkich tych, którzy w cha­osie współczesnych sloga­nów szukają istoty kobiecości i jej najlepszych wzorców.