Ewangelizacja bez granic

(166 -lipiec -sierpień2009)

z cyklu "Na płytach"

Radość miłosierdzia

Krzysztof Jankowiak

Pamiętam ten koncert. Byli­śmy w wypełnionej po brzegi poznańskiej farze. Nie było szans na znalezienie miejsca w ławce, ostatecznie udało nam się przysiąść na brze­gu jednego z bocznych ołtarzy. Orkiestra wraz z solistami była w prezbiterium, a chóry rozmiesz­czone w rozmaitych miejscach w kościele – od chóru organowego po górną salę, której okna otwie­rają się na kościół. Śpiewy dobie­gały więc do nas z różnych stron, na tle nastawy ołtarza przedsoborowego w pojawiały się komputerowe animacje.

Koncert był więc niezwykły. Niezwykła bowiem była okazja – trzydziestolecie wyboru Jana Pawła II. Dokładnie 16 paździer­nika 2008 r. odbyło się prawykonanie zamówionego przez Filharmonię Poznańską oratorium „Ra-dość miłosierdzia”.

Twórcami oratorium są znani m.in. ze słynnych „Nieszporów ludźmierskich” Jan Kanty Pawluśkiewicz i Leszek Aleksander Moczulski. Do wykonania zaprosili – poza orkiestrą filharmonii – chóry UAM: Akademicki i Kameralny, Poznański Chór Kameralny i Chór Dziewczęcy Skowron- ki. Solistami byli śpiewacy opero-wi: Elżbieta Towarnicka (sopran), Marzena Michałowska (sopran), Andrzej Biegun (baryton) oraz li­der ze­społu Zakopower Seba­stian Kar­piel-Bułecka.

Autorzy tak tłumaczyli ideę dzieła: „O Janie Pawle II mówi się Wielki Pielgrzym. Ale czy też nie można by powiedzieć, że Jan Paweł II to Papież Miłosierdzia? Cała Jego papieska posługa prze­pełniona była miłością i miłosier­dziem, zarówno posługa co­dzienna, jak i duszpasterskie pielgrzymowanie… Temat trudny i fascynujący. I nam współcze­snym artystom jakże bliski i waż­ny… Chodziło o znalezienie środków wyrazu, które byłyby zakorzenione współcześnie w naszych myślach, w naszych sło­wach i muzyce, lecz i w trady­cji. aby były, na miarę naszych moż­liwości, przede wszystkim aktem czci i wdzięczności za ten wielki pontyfikat Jana Pawła II”.

 

Płyta stanowi zapis koncertu. Wszyscy mogą więc posłuchać, na ile twórcom udało się przeka­zać ideę, którą chcieli wyrazić.