Kobiecość

(197 -styczeń2014)

Radość

Krzysztof Jankowiak

Radość – to oczywiście „Radość Ewangelii” czyli pierwsza adhortacja pa­pieża Franciszka „Evangelii Gaudium”. Adhortacja ukazała się we wtorek 26 listopada a tegoroczna Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jed­ności zaczynała się w piątek 29 listopada. Ponieważ już od paru lat w tych rekolekcjach głównych odpowiedzialnych Ruchu nastę­puje pochylenie się m.in. nad najnowszymi dokumentami Ko­ścioła, jadąc na rekolekcje zasta­nawiałem się przez chwilę, czy znajdzie się jakieś wspomnienie o adhortacji. Odrzuciłem jednak tę myśl, uznając że jest zbyt mało czasu. Tymczasem całe ORDJ by­ło poświęcone przybliżeniu „Evangelii Gaudium”! Można przypuszczać, że były to pierwsze na całym świecie rekolekcje oparte na tej adhortacji.

Papież stawia przez Kościołem bardzo konkretne zadania. Jak wskazał od razu na początku Moderator Generalny, reforma Kościoła, której wszyscy od Franciszka oczekują (i która jest zapowiadana), nie będzie  ograniczona do zmiany struktur Kurii Rzymskiej. To reforma, w którą powinien zaangażować się każdy wierzący zaczynając ją od przemiany samego siebie.

Papieskie wskazania są bar­dzo konkretne i wymagające. Ks. Wodarczyk zwracał uwagę na ję­zyk adhortacji – osobisty, bezpo­średni, momentami szokująco bezpośredni.  Adhortacja z jednej strony potwierdza drogę Ruchu, wiele zawartych w niej treści jest przeżywane w naszej formacji, z drugiej pojawiają się zadania dla nas nowe, czy zadania wska­zane jeszcze przez Założyciela, które wciąż domagają się realiza­cji.

Bardzo konkretnym owocem rozważań i modlitwy ORDJ była decyzja o zmianie hasła przyszłe­go roku pracy formacyjnej. Za­miast planowanego tematu „Koinonia” rok 2014/15 będzie prze­biegał pod hasłem „Radość Ewangelii” i podejmie wezwania z jakimi zwraca się do nas papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium”. Jak podsu­mował jeden z uczestniczących w reko­lekcjach moderatorów „Bogata treść tego dokumentu papieskie­go – jak czuliśmy, w wielu miej­scach bardzo bliska naszemu charyzmatowi – będzie na pew­no źródłem wielu do­brych prze­myśleń i działań Ru­chu w przy­szłości”.

 

Uczestnicy ORDJ na zakończenie wysłali list do papieża Franciszka z podziękowaniem za adhortację.