Jezus Chrystus

(169 -styczeń2010)

z cyklu "Biblioteczka"

Sakramenty

Joanna Krych

Chrzest, Eucharystia, Bierz­mowanie… Sakramenty- widzialne znaki niewi­dzialnego Boga, skuteczne znaki łaski. Chrześcijanin prowadząc życie wiary, codziennie zanurza się w ich tajemnice. Czy można o nich powiedzieć jeszcze coś no­wego? Owszem, można. An­selm Grün pomaga nam na no­wo, w świeży sposób spojrzeć na sa­kramenty. Przybliża znaczenie ry­tuałów, symbolikę każdego z nich, ich historię. Zwraca naszą uwagę na szczegóły, których do­tychczas nie dostrzegaliśmy. Z drugiej strony autor wskazuje również na typowo psycholo­giczne, egzystencjalne wymiary sakramentów. Są one przecież nie tylko spotkaniem z Bogiem, ale mają wpływ na całe nasze życie.

Lektura tej książki wprowadza nas w zupełnie nowe spojrzenie na sakramenty. Pozwala ożywić nasze życie sakramentalne i po­maga na nowo dostrzec płynące z niego łaski. Sakramenty prze­stają być przestarzałym i niezro­zumiałym rytem Kościoła, ale stają się czymś osobistym i aktu­alnym, czymś co może kształ­tować w nas jeszcze piękniejszą i doskonalszą relację z Bogiem. Zwrócenie naszej uwagi na psy­chologiczny i egzystencjalny wy­miar sakramentów wspomaga nie tylko rozwój duchowy, ale i oso­bisty. Podążając za rozważaniami autora odkrywamy, jak ważnym elementem naszego życia (a właściwie jego podstawą) jest prowadzone przez nas życie wia­ry. I jak bardzo praktykowanie (bądź nie) poszczególnych sakra­mentów na nie wpływa.

 

Anselm Grün pisze swoje książki w sposób niezwykle przystępny. „Sakramenty” są więc atrakcyjne nie tylko dla ludzi, którzy świadomie prowadząc ży­cie wiary, pragną się duchowo rozwijać, lecz również dla tych, którzy Boga i to co On dla czło­wieka przygotował, dopiero po­znają. W książce tej znajdujemy odpowiedzi na pytanie „dlacze­go?” odnoszące się do celu spra­wowania poszczególnych sakra­mentów, lecz nie brak tam rów­nież wskazówek jak dobrze prze­żyć sakramenty, z których już korzystamy. Na pewno pomoże nam jeszcze pełniej skorzystać z sakramentów, a jeśli zechcemy ją komuś ofiarować, stanie się pięknym prezentem.