Komentarze do czytań - VI Niedziela wielkanocna

Czytanie z dziejów Apostolskich opisuje nawrócenia w Samarii po głoszeniu Słowa Bożego przez Filipa. Piotr i Jan udali się tam, by modlić się o Ducha Świętego dla nawróconych. Psalm responsoryjny jest wezwaniem do wychwalania Boga i Jego zadziwiających dzieł. Św. Piotr w II czytaniu stawia chrześcijanom konkretne zadania: gotowość do świadczenia o Jezusie, zachowywanie czystego sumienia i dobre postępowanie. W Ewangelii Jezus obiecuje zesłanie Ducha Świętego - Pocieszyciela i Ducha Prawdy. Przypomina też, że znakiem naszej miłości do Niego jest zachowywania przykazań.

oprac. AJ

Miłość boga jest ściśle związana z zachowywaniem Jego przykazań. Kto kocha Boga, stara się postępować zgodnie z Jego wolą. Naszym zadaniem jest poznawać Bożą wolę, wsłuchiwać się w głos Boga i otwierać na działanie Bożego Ducha. Wzorem takiej postawy są dla nas chrześcijanie pierwszych wieków, których opisuje Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich i Św. Piotr w swoim liście.

oprac. NM

Ten, kto kocha Boga, zachowuje Jego przykazania. Postępuje sprawiedliwie i łagodnie, bojąc się zranić Boga. Jednocząc się z Chrystusem, zaczynamy żyć w Ojcu. A ten by nas pocieszać, posyła nam swego Ducha, Ducha prawdy, pocieszenia, umocnienia i orędownictwa za nami. Czy obdarzeni taką łaską możemy zbaczać z Bożych dróg?

oprac. JK

Przez posługę apostołów wierzący otrzymywali Ducha Świętego, by ich umacniał. My również, żyjący wśród przeciwności, trudów i cierpień otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego – przez posługę Kościoła Bóg udziela nam Ducha Pocieszyciela, który wspiera nas w walce ze złem, umacnia i uświęca.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni