Komentarze do czytań - IV Niedziela Adwentu

Jako pierwsze czytanie usłyszymy proroctwo mesjańskie z 2. księgi Samuela. Prorok Natan zapowiada wieczne królowanie potomka Dawida. Psalm sławi Boga wiernego swoim obietnicom. W Ewangelii staje przed nami scena zwiastowania. Maryja zgadza się wypełnić Boży plan. We fragmencie listu do Rzymian św. Paweł oddaje cześć Bogu, który tajemnicę zbawienia obwieścił wszystkim narodom.

oprac. AJ

W Starym Testamencie tajemnica zbawienia została tylko zapoczątkowana. Dopiero w Ewangelii została w pełni objawiona – Bóg posyłając swego Syna na świat, wkroczył w jego historię i odtąd wszystkie narody zostały powołane do wiary. Otwórzmy serca na Boże słowo, bo bliskie jest już nasze zbawienie.

oprac. NM

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Łaska Boża przychodzi do naszego życia w tajemniczy sposób, bez żadnej naszej zasługi. Bóg ma moc przemienić nasze życie i napełnić je rozlicznymi darami. On działa rzeczy wielkie, wręcz niewyobrażalne w naszym życiu, ze względu na swoją miłość wobec nas. Od nas pragnie tylko jednego – wierności Jego Słowom i pokornego przyjęcia Jego woli.

oprac. JK

Maryja przeżywała dramat odrzucenia przez wspólnotę, w której żyła, nawet jeśli nie wprost, to w ten najtrudniejszy sposób, milczący. Milczenie połączone ze wzrokiem pogardy. Ona jednak nigdy nie narzekała, jedynie rozważała to w swoim sercu. Otrzymała obietnicę, że jej Syn będzie Synem Najwyższego. Mimo trudu, który towarzyszył decyzji przyjęcia woli Boga mówi Mu TAK. Postawa Maryi uczy nas pokory posłuszeństwa wobec rzeczy trudnych i niezrozumiałych, często tych, które odbierają nam samych siebie. Uczy rezygnacji z nas na rzecz czegoś, co jest większe, lepsze i zarazem po ludzku niemożliwe.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni