Komentarze do czytań - III Niedziela zwykła

W czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszymy jedną z obietnic mesjańskich. Prorok zapowiada wielkie światło i radość dla kroczących w ciemnościach. Psalm jest wyznaniem wiary człowieka, który uznaje Boga za swoje światło i zbawienie. Św. Mateusz pokazuje w Ewangelii jak Izajaszowe proroctwo wypełnia się w Jezusie. Jezus zaczyna swoją działalność od powołania apostołów. Wzywa ludzi do nawrócenia ponieważ blisko jest Królestwo Boże. W Liście do Koryntian św. Paweł ostrzega adresatów przed bezsensownymi podziałami. Najważniejszy jest Jezus Chrystus, ci którzy głoszą Ewangelię są tylko Jego sługami.

oprac. AJ

Ewangelia to Radosna Nowina o zbawieniu. Gdy przyjmujemy Boże słowo i pozwalamy mu w nas działać, objawia ono swoją moc i zaczyna przemieniać nasze życie.

oprac. NM

W życiu wierzącego, tak jak w życiu każdego innego człowieka, będą się pojawiać różne trudności. Lecz chrześcijanin nie mu¬si się ich lękać. Pan jest jego obrońcą i złamie ciążące na nim jarzmo. Jezus chce tylko jednego- byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: „Pójdź za Mną” i pamiętali, że należymy tylko do Niego.

oprac. JK

Dobra Nowina przeznaczona jest dla wszystkich. Jezus zaczął swoje głoszenie w Galilei, krainie pogan, krainie ciemności i mroku. To tam głosił nadejście Królestwa Bożego. Z tamtego ludu powołał swoich pierwszych uczniów. Dla Niego nie ma znaczenia skąd pochodzą ci, których powołuje. On sam uzdalnia ich do wypełnienia misji głoszenia Słowa. Trzeba nam tylko natychmiast zostawić całe dotychczasowe życie i pójść za Nim.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni