Spotkanie z innym

(143 -kwiecień2006)

z cyklu "Biblioteczka"

101 pytań o Mszę świętą

Krzysztof Jankowiak

Na oazie II stopnia miałem to szczęście (doceniłem je dopiero po latach), że mogłem słuchać Szkoły Liturgicznej prowadzo­nej przez ks. Stanisława Hartlieba. Ks. Stanisław nie ograni­czał się tylko do pokazania, jak jakaś czynność liturgiczna powinna być przeprowadzona. Mówił również skąd się taki a nie inny jej kształt wziął, często wspominał, jak wyglądała ona przed reformą li­turgiczną i wyjaśniał, dlaczego reforma w tej kwestii dokonała zmiany (jeśli dokonała).

Takich wyjaśnień często mi brakuje obecnie. W Ruchu jest wielu zapalonych liturgistów, którzy potrafią debatować nad najmniejszym szczegółem celebracji. Cóż, kiedy rozmowy nie potrafią wyjść poza ścisłe brzmienie rubryk mszału czy wprowadzenia do niego. Gdy po­jawiają się wątpliwości, stają się często bezradni - z tęsknotą wspominam w takich sytuacjach, jak ks. Hartlieb potrafił wyjaśniać wątpliwości, odwołując się właśnie do celu danego fragmentu liturgii, do tradycji jego wprowadzenia.

To wszystko przypomniało mi się podczas lektury książki ks. Bo­gusława Nadolskiego. Ukazała się ona w serii wydawnictwa WAM „Odpowiedzi na 101 pytań..." Cała seria skonstruowana jest według jednej zasady - najpierw zbierane są pytania z jakiejś dziedziny teo­logii czy życia kościelnego, potem na te pytania odpowiada facho­wiec w tej dziedzinie. Pytania, co istotne, zadają nie specjaliści, tylko „zwyczajni katolicy" - osoby dorosłe, młodzież z różnych środowisk, studenci, uczniowie.

Ks. Nadolski odpowiada na pytania o Mszę świętą. Pytania pogru­powano według porządku Eucharystii. Po 15 pytaniach o charakterze ogólnym, przechodzimy po kolei obrzędy wstępne, liturgię słowa, li­turgię eucharystyczną (a w jej ramach przygotowanie darów, modlit­wę eucharystyczną, liturgię komunii), obrzędy zakończenia. Pytania dotykają najważniejszych i najciekawszych kwestii wiążących się z Eucharystią, a odpowiedzi - jak już wspomniałem - nie są bynajm­niej suchym odwołaniem się do przepisów, ale naprawdę wiele wyjaś­niają odwołując się do tradycji, celu i sensu poszczególnych części Mszy świętej. Bardzo pożyteczna i ciekawa lektura.