Praca nad sobą

(176 -styczeń2011)

z cyklu "W Sieci"

Biblionerzy

Wojciech Duchant

Brat Hubert, witam w pro­gramie Biblionerzy…” Tak, tak. Nie znany pre­zenter telewizyjny, lecz brat Hu­bert i nie komercyjny program, lecz prosta gra komputerowa stworzona przez członków Szko­ły No­wej Ewangelizacji z Otwocka.

Oprócz aplikacji na stronie znajdziemy słowa modlitwy od­dania swojego życia Jezusowi (do czego prowadzi cała gra!) oraz kilka dodatków. Wśród nich takie gratki jak chrześcijańskie ta­pety, interesują­ce informacje o niebezpiecznych symbolach czy wreszcie „Post Christum” – wirtu­alne czasopismo o dobrej treści skierowane do tych, którym gra pomogła odnaleźć Boga.

Sama aplikacja nie jest zbyt wymagająca i bez problemu po-winna działać nawet na kom­pu-terach o dość słabych parame­trach. Jedynie animacje, które choć proste są w obszernym for­macie, mogą się zacinać.

Aby rozpocząć grę, trzeba za­akceptować krótki regulamin. Zobowiązujemy się w nim mię­dzy innymi do modlitwy w inten­cji wszystkich graczy, którzy grę ukończyli. Co więcej – przedsta­wiona jest nagroda, czyli „sekret wszechczasów”, który poznaje­my po odpowiedzi na ostatnie, piętnaste pytanie.

Po wyrażeniu zgody na przedsta­wione zasady wyświetlo­ny zosta­je tekst krótkiej modli­twy. Jeśli mamy czas, to zapra­szam do jej pełnej wersji,  lecz kilka pro­stych słów wy­starczy by stanąć przed bratem Hubertem.

Czeka na nas piętnaście coraz trudniejszych py­tań. Nie myślcie, że odpowie­dzieć na wszystkie to prosta sprawa. Pierwsze pięć jest bar­dzo proste, lecz kolejne, szcze­gólnie końcowe stanowią nie la­da wyzwanie. Na całe szczęście mamy do dyspozycji trzy koła ra­tunkowe, lecz i te po siódmym pytaniu niewiele dają. Całość do­pełnia odrobina dobre­go humo­ru.

Gra bardzo wciąga i gwaran­tuję, że nie jest banalna. Co wię­cej zaciekawia i zachęca do się­gania w głąb Pisma. Do tego do­stępny na stronie internetowej kreator pytań umożliwia wyko­rzystanie aplikacji przy różnych okazjach, od podsunięcia jej bierzmowanym do sprawdzenia wiedzy podczas katechezy. Jest to świetne narzędzie, które może być wykorzystane w nauczaniu, ewangelizacji jak i własnej for­macji i pracy nad sobą.

 Jeśli sięgniecie do Biblione­rów to koniecznie pomódlcie się za autorów i wszystkich graczy, którzy grze podołali.