Na wojnie

(177 -luty -marzec2011)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Dla zakochanych

Małgosia i Łukasz

Poświąteczny czas na Ko­piej Górce w Krościenku upłynął pod znakiem re­kolekcji dla zakochanych i narze­czonych. Od 28 grudnia 2010 ro­ku do 2 stycznia 2011 roku, czyli w tym czasie, gdy zwykle prze­żywaliśmy w Centrum Ruchu No­woroczną Oazę Modlitwy, tym razem 14 par z całej Polski zgłę­biało temat „Jak kochać i być ko­chanym?”.

Rekolekcje prowadził ojciec Andrzej Bielat OP z Sandomierza oraz Asia i Norbert Dawidczyko­wie z Ostrołęki, którzy przybyli ze swoimi małymi dziećmi: Ba­sią, Marysią i Franiem. Dzielnie wspierali ich: Grażynka Miąsik z Centrum, animator liturgiczny i rekolekcyjny wodzirej – Prze-mek z Łodzi oraz Iza z Sosnow- ca, która z niesamowitą miłością zajmowała się dziećmi Asi i Nor-berta. Diakonię wspierali także instruktorzy Naturalnego Plano-wania Rodziny z Krościenka, Ka-zimiera i Stanisław Orłowie (pa-na Staszka znają oazowicze jako kierowcę ks. Blachnickiego). O nasz byt troszczyła się wspól-nota INMK z Centrum, panie kucharki z Tylmanowej i wolontariuszka Magda (zakrystianka).

Przygotowaniu do dojrzałego przeżywania miłości w małżeń­stwie towarzyszyły rekolekcje ewangelizacyjne. Konferencje głosił o. Andrzej, a gościnnie ks. Maciej Krulak. Asia z Norbertem, oprócz tematów ewangelizacyj­nych, podejmowali kwestie bez­pośrednio dotyczące relacji dam­sko-męskich, wprowa­dzali nas w przestrzeń małżeństwa, seksu­al­ności, dialogu w re­lacjach.

Rekolekcje – choć tak krótkie – były czasem głębokiego prze­życia relacji z osobą ukochaną i z Bogiem. Nie zabrakło czasu ra­dości, śmiechu, zabawy. Były też łzy, sprzeczki, nieporozumie­nia. Wszystko to razem prowa­dziło nas do odpowiedzi na to samo pytanie: jak kochać i być kocha­nym?

Na zakończenie każda para otrzymała dyplom, w którym czytamy: NN… uczestniczyli w rekolekcjach tematycznych „Jak kochać i być kochanym”, organi­zowanych przez Centralną Dia­konię Oaz Rekolekcyjnych Ru­chu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem, w dniach 28.12-2.01.2011r. Decyzją Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie…., rekolekcje zostały uznane jako kurs przedmałżeński”. Bar­dzo nas to ucieszyło i chyba mile zaskoczyło.

 

Dziękujemy diakonii rekolekcji i całej wspólnocie Centrum, która posługą i modlitwą towarzyszyła naszym zmaganiom o kształt miłości. Dziękujemy także wszystkim, którzy w tych dniach wspierali nas swoją modlitwą.