Jezus Chrystus

(169 -styczeń2010)

z cyklu "Na płytach"

Halo

Krzysztof Jankowiak

Tym razem będzie o płycie zespołu trochę związane­go z naszym Ru­chu. Jego kierownikiem jest mia­nowicie Adam Kleiman, który przed kilku laty wraz żoną Marią pełnił po­sługę pary filialnej filii śląskiej Domowego Kościoła. Przed kilku laty grupa towarzyszyła parom diecezjalnym podczas ogólnopol­skiego opłatka.

Zespół nazywa się „Trąbki Je­rycha” i jest zespołem dziecię­co-młodzieżowym. Działalność roz­począł w 2000 roku. Początkowo śpie­wał na mszach dziecięcych w by­tom­skiej parafii Podwyższenia Krzy­ża Świętego. Od kilku lat jest związany ze Starochorzow­skim Domem Kultury. Występo-wał już w Niemczech, na Litwie, w Bułgarii, we Włoszech, w Cze-chach, Austrii oraz w Szwajcarii.

Zespół – choć nie jest już gru­pą parafialną – konse­kwentnie gra muzykę chrześci­jańską. Do jego przyja­ciół należą znani arty­ści polskiej sceny chrześcijań­skiej: Magda Anioł, Wiola Brze­zińska, Chili My, Anastasis, 40i30 na 70 i inni.

W „Trąbkach Jerycha” dzieci nie tylko śpiewają, ale też i grają – tym różni się od innych dzie­cięcych zespołów chrześcijańs- kich. Perkusistka ma lat 12, ba­sistka i flecistka po 16. Zespół li­czy dziesięć osób, z czego osiem to uczniowie szkół mu­zycznych. Przez wszystkie lata istnienia ze­społu przewinęło się w nim 27 dzieci.

„Halo” to pierwsza płyta zes-połu – wcześniej ukazał się tylko singiel „Mały Franek”, poprze­dzający wydanie płyty. Na płycie znajdziemy trzynaście dynamicz-nych, „rozpędzonych” piosenek. Usłyszymy w nich po­powe i fol­kowe nuty, afrykań­skie klimaty i szczyptę hip-hopu. Większość piosenek to autorskie piosenki „Trąbek Jerycha”. Oprócz nich pły­ta „Halo” zawiera piosenki przy­jaciół zespołu („Torba i kij”) oraz zaśpiewane z przyja­ciółmi („Upadnij na kolana” i „Nowe ży­cie”).

 

Wszystkie piosenki zamiesz­czone na krążku „Halo” wpra­wiają słuchacza w znakomity na­strój, a tematy piosenek nawet osoby dorosłe zmuszają niejed­nokrotnie do refleksji i zadumy