Muzyka

(179 -maj -czerwiec2011)

z cyklu "Biblioteczka"

Jak wygrać świętość

Joanna Krych

Poznając autora i tytuł tej pozycji doznajemy lekkie­go zakłopotania. Jan Pa­weł II jest bardzo znany, do lek­tury jego słów niewiele trzeba zachęcać, tylko tytuł książki nie bardzo do niego pasuje. O co chodzi?

Nasz papież Polak nie napisał tej książki, a jednak to on jest jej jak najprawdziwszym au­torem. Anna Szczepańska z wy­dawnictwa św. Pawła, które wy­dało „Jak wygrać świętość” zada­ła sobie trud wybrania z wielu przemówień, homilii i rozważań Karola Wojtyły tych słów, które najbardziej przemówią do młode­go człowieka i skierują go na drogę świętości. Cytaty są próbą uchwycenia esencji tego, co Jan Paweł II miał do powie­dzenia na istotne w naszym życiu tematy: kto jest powołany do świętości, co należy czynić, by kroczyć drogą świętości, jaki powinien być nasz stosunek do Boga i świata.

Wybranych 30 urywków z dłuższych przemó­wień papieża opa­trzonych jest tytułami, które od razu wprowadzają czytelnika w sedno tego, o czym właśnie będzie czytał. Dłuższe cytaty przeplatane są pojedynczymi zdaniami Jana Pawła II, cytatami z Pisma Świętego, a nawet poje­dynczych świętych. Całość stano­wi z pewnością interesujący przewodnik na drodze do świę­tości.

Dużą uwagę podczas lektury „Jak wygrać świętość” przykuwa również szata graficzna książki. W związku z tym, że skierowana jest ona raczej do młodzieży, peł­na jest kolorów, zdjęć, kolaży. Barwność i „krzykliwość” szaty graficznej jest jednak uzupełnie­niem i wprowadzeniem w głęb­sze przeżycie czytanych tekstów.

Na tę książkę trafiłam przy­padkiem szukając prezentu dla młodej dziewczyny, która pomo­gła w przeprowadzeniu szkol­nych rekolekcji. Wśród wielu przeglądanych pozycji właśnie „Jak wygrać świętość” zwróciła moją uwagę, ponieważ za atrak­cyjną szatą graficzną w tej książ­ce ukryła się prawdziwa głębia. Myślę, że to atrakcyjna lektura nie tylko dla młodego człowieka, lecz dla każdego, kto na drodze do świętości szuka wskazówek osób, które już ją osiągnęły. Te­goroczna beatyfikacja Jana Pawła II może być dodatkowym pretek­stem, by zaczerpnąć jego mądrości i przelać ją na swoje życie. Powodzenia na drodze do świętości.