Prawdy wiary

(156 -luty -marzec2008)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

Kościół w Polsce dla misji

Marta Dalgiewicz

Kościół w Polsce dał już wielu księży i wiele sióstr, którzy posługują nie tylko Polakom poza granicami kraju, ale również na misjach, nieraz w bardzo trudnych warunkach. (...) Dar licznych powołań, jakim Bóg pobłogosławił wasz Kościół, powinien być przyjmowany w duchu prawdziwie katolickim. Kapłani polscy, nie bójcie się opuścić waszego bezpiecznego i znanego świata, by służyć tam, gdzie brak kapłanów i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!” - z tymi słowami podziękowania, a jednocześnie zachęty zwrócił się do kapłanów papież Benedykt XVI w trakcie pielgrzymki do Polski w 2006 r. Obecnie na misjach posługuje 311 księży diecezjalnych i 1131 zakonników. W krajach misyjnych przebywa także 625 sióstr zakonnych i 50 osób świeckich. Ta ilość powołań misyjnych wypływa z troski Kościoła w Polsce o pogłębianie odpowiedzialności wiernych za misje.

W dziele ożywiania ducha misyjnego główne zadanie spoczywa na czterech Papieskich Dziełach Misyjnych. Papieska Unia Misyjna formuje w duchu misyjnym kapłanów, zakonników i zakonnice, którzy ze swej strony winni troszczyć się o pogłębianie świadomości misyjnej we wspólnotach chrześcijańskich. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary podejmuje troskę o ożywienie ducha misyjnego dorosłych. Jego głównym zadaniem jest animacja misyjna istniejących ruchów i stowarzyszeń katolickich. Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła stawia sobie jako główne cele budzenie świadomości misyjnej młodzieży, wspieranie powołań w krajach misyjnych oraz niesienie pomocy materialnej seminarzystom w tych krajach. Zorganizowało m.in. ubiegłoroczny V Kongres Misyjny Młodych w Poznaniu. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, w Polsce obecne od 150 lat, skutecznie krzewi ducha misyjnego wśród najmłodszych katolików. Dzięki działalności tej organizacji, dzieci stają się „małymi misjonarzami” w swoim środowisku, a w myśl hasła „Dzieci pomagają dzieciom” - na całym świecie. PDMD rozpoczęło swoją działalność w Krakowie na przełomie lat 1857/1858. Tam właśnie, dokładnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w dniach 6-7 czerwca odbędzie się Krajowy Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem „Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Chrystusa”.

Episkopat Polski w 1967 r. powołał do życia Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Zadania, które postawiono przed nią to animacja misyjna w ramach duszpasterstwa parafialnego, wprowadzenie misjologii do nauczania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także we wszystkich seminariach diecezjalnych i zakonnych, oraz odnowa animacji środowiska akademickiego. Obecnie Komisja składa się z 4 agend. Centrum Formacji Misyjnej jest ośrodkiem przygotowującym polskich misjonarzy do pracy misyjnej. W przygotowaniu mogą brać udział osoby duchowne, konsekrowane i świeckie. Kurs formacyjny trwa dziewięć miesięcy i obejmuje przygotowanie misjologiczne, duchowe i językowe. Od 1984 r. w CFM do wyjazdu na misje przygotowywało się 739 misjonarzy. Instytut Misyjny Laikatu zajmuje się koordynacją naboru, przygotowania i pracy misjonarzy świeckich, którzy wyjeżdżają do pracy misyjnej na mocy oficjalnego posłania z diecezji. W 2000 r. w Polsce powstała w ramach Komisji ds. Misji MIVA (Mission Vehicle Association). Jest to organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu. Prowadzi m.in. akcję „Św. Krzysztof” - to apel MIVA Polska do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu. Najmłodszą agendą jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” powstałe po pielgrzymce Benedykta XVI do Polski. Papież wskazał wówczas, że obowiązkiem Kościoła jest nie tylko posyłanie misjonarzy, ale także troska o ich duchowe i materialne zaplecze. Celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest więc wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych.

Aby koordynować wszystkie działania misyjne w kraju tak, by osiągnąć większą jedność i skuteczność podejmowanych inicjatyw misyjnych i uniknąć konkurowania czy podwójnych działań, Episkopat Polski powołał trzy lata temu Krajową Radę Misyjną. W Radzie reprezentowane są wszystkie środowiska zajmujące się misjami, kieruje nią przewodniczący Komisji KEP ds. Misji (obecnie bp Wiktor Skworc), a jej sekretarzem jest krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych (dziś - ks. prał. Jan Piotrowski).