Bioetyka

(175 -listopad -grudzień2010)

z cyklu "Wieczernik Domowy"

Modlitwa za zagrożone małżeństwa

opr.

 

Statystyki mówią o tym, że liczba rozwodów w naszym kraju stale wzrasta. Dopóki jednak sprawa dotyczy wyłącznie danych statystycznych, wielu nie zwraca na ten fakt uwagi. Gdy jednak tragedia rozpadu małżeństwa zaczyna dotykać konkretną rodzinę, wtedy problem staje się namacalny. Dwoje zranionych ludzi i dzieci, które boleśnie odczuwają rozpad swojej rodziny i utratę codziennej więzi z jednym z rodziców.

Andrzej Doruch z Gorzowa Wielkopolskiego kilka lat temu doświadczył rozpadu swojego małżeństwa. O rozwód wystąpiła żona. On sam nigdy wewnętrznie się z tym nie pogodził, choć rozwód usankcjonowany przez prawo państwowe stał się faktem. Będąc członkiem Wspólnoty Trudnych Mał-żeństw „Sychar”, zaproponował pod-jęcie krucjaty modlitw w intencji mał-żeństw zagrożonych rozbiciem. Za wzór posłużyła mu istniejąca już w Kościele katolickim i przynosząca dobre owoce Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Pomysł szybko zyskał aprobatę biskupa Adama Dyczkowskiego, ówczesnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-go-rzowskiej. Opracowano deklarację Kru-cjaty Modlitw w Intencji Małżeństw Za-grożonych Rozbiciem (jej autorami są Paweł Socha, biskup pomocniczy die-cezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz Mieczysław Guzewicz, rekolekcjonista i autor wielu publikacji dotyczących spraw rodziny i małżeństwa).

Deklaracja Krucjaty Modlitw w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem znana była do niedawna tylko na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Między innymi dzięki artykułowi w „Miłujcie się” oraz w „Familii” szybko zaczęła obejmować inne regiony Polski, a także Polaków żyjących na obczyźnie.

Jak podkreśla ksiądz Dariusz Orłowski, duszpasterz rodzin w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, „poprzez podjęcie systematycznej modlitwy w intencji konkretnego małżeństwa, prosi się Boga o pomoc, aby małżonkowie wrócili do takiej miłości, jaką ślubowali sobie podczas sakramentu małżeństwa. Wyprasza się dla nich łaski, które pomogą im ponownie zwrócić swoje serca ku sobie i dzieciom, które pojawiły się w ich małżeństwie”.

Osoba, która decyduje się przystąpić do krucjaty, czyni to najczęściej podczas Mszy świętej w swojej parafii (chociaż nie jest to konieczne, bo do krucjaty można przystąpić indywidualnie), podpisując deklarację, która dostępna jest w internecie na stronach www.mojemalzenstwo.pl oraz www.ma gazynfamilia.pl. W deklaracji zobowiąż-zuje się do codziennego odmawiania modlitwy, zaczynającej się od słów: „Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo”, a także codziennego odmówienia jednego dziesiątka różańca, częstej Komunii świętej ofiarowanej w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem oraz jakieś dobrowolnej ofiary (np. postu). Najwięcej osób podejmujących krucjatę to mamy i teściowe, które zaniepokojone są trudną sytuacją małżeństw swoich dzieci. Drugą grupę stanowią małżonkowie, którzy sami doświadczają kryzysów we własnych małżeństwach.

Bywa i tak, że do krucjaty włączają się znajomi małżeństw, które przeżywają kryzys, a nawet kapłani zaniepokojeni sytuacją rodzin w parafiach, w których pracują. „Jestem w Rwandzie w Afryce – pisze ojciec Eliasz Trybała, karmelita bosy, misjonarz od 35 lat. – Odmawiam codziennie cząstkę różańca i modlitwę krucjaty. Pracuję w parafii, gdzie wśród chrześcijan panuje praktyka, że najpierw młodzi żyją ze sobą bez ślubu, następnie odprawiają pokutę i biorą ślub w kościele. Smutne to. Proszę o modlitwę za naszych parafian”.

Na podstawie artykułu Mariusza Krawca „Sposób na małżeński kryzys” („Familia 26.11.2009)

Codzienna modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i ego-izmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej.

Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwór-co, obdarzaj małżonków miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby małżeństwo, za które się modlę, obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj ich urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem… Oby w tym małżeństwie objawiała się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Niech małżonkowie i ich dzieci – ciągle na nowo – Tobie i Twojej Matce zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.