Słuchać Pana w Kościele

(180 -lipiec -sierpień2011)

z cyklu "Biblioteczka"

Przekonać Pana Boga

Joanna Krych

Książka, którą tym razem chcę zaproponować, na­leży do serii wywiadów-rzek. Jest zapisem ciekawej roz­mowy, a właściwie poszukiwania głębszego rozumienia życia w wierze pomiędzy księdzem-filozofem a świeckimi, którzy so­bie i innym chcą stawiać trudne, egzystencjalne pytania. Rozważa­nia prowadzone w tej książce dotyczą właściwie wszystkich dziedzin ludzkiego życia, a nie­rzadko dotykają problemów współczesności, z którymi musi się zmagać chrześcijanin w swej drodze do Boga. Rozmówcy pró­bują odnaleźć odpowiedzi na różne pytania, które dręczą współczesnego chrześcijanina.

Lektura tego wywiadu-rzeki nierzadko jest bardzo zaskakują­ca. Ksiądz Tischner potrafi po­stawić zaskakujące tezy (np. mał­żonkowie trwający w związku niesakramentalnym powinni w nim pozostać, a kapłan kocha­jący kobietę - pogłębiać swoje uczucie). Dotykając trudnych spraw, rozmówcy nie ferują go­towych odpowiedzi, lecz szukają głębszego zrozumienia proble­mów i na tej podstawie próbują się do nich ustosunkować. Każdy dylemat współczesności jest war­ty tego, by chrześcijanin spojrzał na niego lupą Słowa Bożego, ale i ludzkiego rozumu oraz pełnej wyrozumienia miłości. Bywają pytania, na które ksiądz-filozof odpowiada z pokorą: nie wiem.

To, co mnie pociągnęło w tej książce, to fakt, że przede wszystkim zachęca do refleksji. Nie rości sobie „pretensji" do by­cia religijnym poradnikiem, wyja­śniającym co Bóg myśli na dany temat. Pokazuje, że choć odpo­wiedzi na wiele z dręczą­cych  nas pytań nie znajdziemy wprost na kartach Pisma Święte­go, to Bóg nie milczy i wskazuje nam drogi, jak odczytywać w co­dziennym życiu Jego wolę. Zada­niem człowieka wierzącego nie jest wiedzieć czego oczekuje od niego Bóg i to wypełnić, lecz cią­gle tego Boga poszukiwać w swojej codzienności, jeśli trze­ba - dyskutować lub nawet kłó­cić się z Nim - lecz szukać coraz głębszego sensu w swojej posta­wie wobec Jego Słowa i Jego Praw. Dla mnie lektura tej książki stała się kolejnym bodźcem do podejmowania refleksji nad obecnością Boga w moim co­dziennym życiu - odkrywaniem jej i uczeniem się odpowiadania na nią. Życzę wam równie owocnej lektury.