Prawdy wiary

(156 -luty -marzec2008)

Przez głębsze poznanie Boga

Chrześcijanie potrzebują jasnego «sformułowania tożsamości», przez które mogliby się wyraźnie odróżnić od ludzi reprezentujących inne poglądy na świat i inne ideologie. To zadanie spełniały niegdyś Wyznania wiary” - pisał ks. Franciszek Blachnicki.

Wieki istnienia i rozwoju Kościoła wypracowały wiele rozmaitych wyznań wiary. Dlaczego jest ich tak wiele i dlaczego są takie różne? Nasz Założyciel wskazywał na jedną z przyczyn: „Żądania i obietnice Jezusa trzeba wciąż na nowo przedstawiać współczesnym językiem i we współczesnej kulturze. Wielką pomocą mogą tu być formuły ujmujące prawdy wiary i wyznania wiary”. Każdy nowy czas przynosi więc potrzebę nowych syntez, nowych formuł określających podstawy wiary.

Jest jednak jeszcze inny powód mnogości i różnorodności wyznań wiary. Przecież już w samej Biblii odnajdujemy wiele wypowiedzi, które moglibyśmy nazwać wyznaniami wiary, wypowiedzi o których przypuszcza się, że taką funkcję pełniły - one też różnią się między sobą. Po prostu wiara jest rzeczywistością na tyle bogatą, że nie sposób jej zamknąć w kilkuzdaniowej syntezie. Poszczególne wyznania wiary, formuły wiary są więc odbiciem tego, co w danym czasie czy w danych okolicznościach było szczególnym problemem domagającym się doprecyzowania, jakie pytania stawiali sobie ludzie formułujący dane wyznanie i co było dla nich najważniejsze.

Możemy więc na powstałe przez wieki rozmaite formuły wiary spojrzeć jako na bogactwo. Bogactwo poprzez które - odczytując znaczenie zawartych w nich sformułowań - będziemy mogli bliżej i głębiej poznać Boga.