Ewangelizacja bez granic

(166 -lipiec -sierpień2009)

z cyklu "Biblioteczka"

Radość pełna nastanie

Joanna Krych

Radość pełna nastanie. Przesłanie św. Pawła do chrześcijan w Filippi”, bo tak brzmi pełna nazwa tej książ­ki, to coś w rodzaju … mini pod­ręcznika czytania Słowa Bożego. Z jednej strony autor podpowia­da (lecz nie narzuca) różne for­my czytania Pisma Świętego i od­krywania w nim Bożego planu dla naszego życia, z drugiej stro­ny prowadzi nas przez rozważa­nia nad listem do Filipian i od­krywa przed nami bogactwo, ja­kie niesie w sobie ten natchnio­ny list.

Anselm Grün zaprasza czytel­nika w swojej książce do tego, by wszedł nie tylko w intelektu­alny kontakt ze Słowem Bożym, lecz by otworzył na nie również swoje serce. Tylko w ten sposób lektura Pisma Świętego zyska moc przemieniania ludzkiego ży­cia, pomoże czytającemu stawać się Nowym Człowiekiem. Autor przedstawia uświęcone tradycją metody modlitwy Słowem Bo­żym, ale zachęca również do własnych poszukiwań, do od­nalezienia własnego sposobu odkrywania działania Boga w swoim życiu.

Część książki poświęcona listowi do chrześcijan w Filippi podzielona jest na 40 mikroroz­działów. Pozwala to na medy­tację i odrywanie głębi przekazu Listu do Filipian poprzez skupia­nie się na jego drobnych (kilkuwersowych) fragmentach. Autor w każdym rozdzialiku wprowadza nas w rozważania nad sytuacją św. Pawła podczas pisania tego listu, położeniem wspólnoty Kościoła w Filippi, wskazuje na główne prawdy, które pragnął przekazać apostoł narodów bliskim sercu braciom i siostrom. Obok refleksji nad tre­ścią listu w każdym mikroroz­dziale pojawiają się pytania i za­chęty do różnych duchowych ćwiczeń, które mają pomóc czy­telnikowi lepiej i głębiej przeżyć czytane treści.

 

Myślę, że ta książka jest dobrą lekturą nie tylko dla tych, którzy rozpoczynają swoją „przygodę” ze Słowem Bożym, ale i dla tych, którzy już dawno temu uczynili je treścią swojego życia, lecz pra­gną poznać i zrozumieć je jesz­cze lepiej. Poza tym rozważanie listu do Filipian jest nie tylko na­uką obcowania z Pismem Świę­tym, ale również odkrywaniem radości w wierze i ze zbawienia przez Chrystusa, która potrafi być silniejsza od zewnętrznego ucisku.