Pytania o szatana

(191 -luty -marzec2013)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Rok wiary konsekwentnej

Aleksandra Rogowska

Minął rok 25. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blach­nickiego. Modera­tor Generalny ks. Adam Wodar­czyk za­chęcał, aby był to czas przybliżania sylwetki Oj­ca Fran­ciszka, modlitwy o jego beatyfi­kację i zgłębiania pozosta­wione- go nam przez niego wzoru wiary konsekwentnej.

W dniach 26-29 listopa­da ks. Adam Wodarczyk prowadził w Krościenku rekolekcje dla ka­płanów „Życie i charyzmat sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic­kiego”. Uczestniczyło w nich 106 księży z kraju i zagranicy. W go­dzinie świadectwa dziękowali oni Bogu za dar tego szczególne­go spot­kania. Niektórzy napisali swoje świadectwa:

„Jestem wdzięczny Bogu za przykład tego świętego kapłana, wytrwałego w pełnieniu woli Bo­żej. Zapadła mi w pamięć jego gorliwość i zapał, który nieustan­nie kazał mu «iść do przodu» bez względu na przeciwności. Czas rekolekcji był dla mnie także okazją do głębszego poznania charyzmatu Ruchu Światło-Życie, który jest dla mnie miejscem wzrostu i służby. Bardzo cenne było dla mnie również świadec­two kapłanów, członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Mam nadzieję, że te cztery dni wsłu­chiwania się w Boże słowo i ro­zeznawania Jego woli we wspól­nocie kapłanów przyniesie dobre owoce w moim codziennym ży­ciu” (ks. Konrad Cygan z Często­chowy).

„Rekolekcje w Krościenku są dla mnie tym momentem, na któ­ry czekam. Jest to okazja do wy­ciszenia się, modlitwy wspólno­towej i spotkania z księżmi z ca­łej Polski, którzy posługują w Ru­chu. To, co było dla mnie szcze­gólnym momentem rekolekcji, miało miejsce podczas modlitwy o beatyfikację sługi Bożego, a szczególnie słowa zawarte w tej modlitwie:«najgłębszą za­sadą jego (Kościoła) żywot­ności i płodności jest oblu­bieńcze od­da­nie siebie w mi­łości Twojemu Sy­nowi, na wzór Niepokalanej, Matki Ko­ścioła». Wtedy do mnie dotarło, że źródłem «powodze-nia» Nowej Ewangeli­zacji jest cał­kowite  za­wierzenie siebie i od­danie całego życia Bo­gu, aby On sam działał, nawet przez takie formy duszpa­sterskie, w których nie chciałbym się zna­leźć” (ks. Rafał Swatek z Wrocławia).

Już od 11 lat osoby z diakonii Centrum w Krościenku: Dorota Seweryn i Grażyna Miąsik w weekendowych rekolekcjach przybliżają osobę Założyciela na­szego Ruchu. W listopa­dzie pro­wadziły takie spo­tkania w Byd­goszczy (15-18 XI) i we Wro­cławiu (23-25 XI). Temat tych re­kolekcji brzmi: „Zachować dzie­dzictwo Sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego – zro­zu- mieć, umiłować i być wier­nym!”

O spotkaniu we Wrocławiu napisał ani­mator Filip Kublik:

„Obecni byli przed­stawiciele wszystkich stanów Ko­ścioła: ka­płani związani z Ru­chem, trzech diakonów i alumn Metropolitar­nego Wyższego Seminarium Du­chownego we Wrocławiu, siostra zakonna, ro­dziny z dziećmi, do­rośli, studenci oraz młodzież. Udział w rekolek­cjach brali także uczestnicy die­cezjalnej szkoły animatora.

Rekolekcje toczyły się zasad­niczo dwoma nurtami. Nurt hi­storyczny prowadziła pani Doro­ta, opowiadając nam historię ży­cia, nawrócenia, powołania i działalności ojca Franciszka. Jak zwykle bardzo żywo i z właści­wym jej humorem, ale i powagą opowiadała o licznych sytuacjach z życia Ojca. „Nie wystarczy poz-nać chary­zmat. Trzeba poznać Założyciela i jego życie, żeby zrozumieć głę­bię tegoż charyz-matu” – mówiła.

Drugi nurt, dotyczący chary­zmatu i duchowości Światło-Ży-cie, prowadziła pani Grażyna, pokazując wiele ciekawych spraw związanych z charyzma­tem, jego rozwojem, wypełnia­niem i wiernością względem nie­go. Dla nas wszystkich szczegól­nie ważne były konferencje, po­nieważ otworzyły nam oczy na wielkie dary – charyzmaty, jakimi Pan Bóg obdarował nasz Ruch.

Rekolekcje nie polegały tylko na konferencjach i przerwach między nimi. Bardzo ważną czę­ścią była oczywiście wspólna modlitwa Liturgią godzin, adora­cja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Wielkim darem okazała się wspólnota. Najbar­dziej można było jej doświadczyć właśnie podczas Eucharystii, kie­dy śpiew, czy nawet same odpo­wiedzi ludu, wybrzmiewały z ogromną siłą tylu połączonych głosów.

 

W czasie rekolekcji mieliśmy także okazję podzielić się w ma­łych grupach swoimi dotychcza­sowymi doświadczeniami chary­zmatu Ruchu i historiami o Ojcu, które słyszeliśmy w czasie swojej formacji. Każdy dzielił się histo­riami czy naukami Ojca, które wywarły na nim największe wra­żenie. W wielu grupach wywią­zała się dyskusja na temat naśla­dowania Ojca Franciszka i jego cech, które najbardziej nas poru­szają i wzywają do konsekwent­nej wiary”.