Jezus Chrystus

(169 -styczeń2010)

Słuchaj Izraelu Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności

Krzysztof Jankowiak

Oaza Rekolekcyjna Diako­nii Jedności to w zamyśle ks. Franciszka Blachnic­kiego rekolekcje gromadzące głównych odpowiedzialnych Ru­chu Światło-Życie, zarówno na szczeblu centralnym jak i diecez-jalnym. Rekolekcje te mają pełnić ważną rolę w kalendarzu pracy rocznej Ruchu, między innymi ja­ko pierwsze podejmując temat następnego roku pracy.

Tegoroczna Oaza Rekolekcyj-na Diakonii Jedności odbyła się w dniach 27-29 listopada 2009 r. w Porszewicach k. Łodzi. Uczest-niczyły w niej 93 osoby. Reko-lekcje prowadził moderator ge-neralny Ruchu ks. Adam Wo­darczyk.

„Słuchać Pana” – taki będzie temat następnego roku. Nad nim pochylali się uczestnicy tegorocz-nego ORDJ. Podczas Eu­charystii otwierającej rekolekcje wysłucha-liśmy Ewangelii, w któ­rej Jezus odpowiada na pytanie o najwięk­sze przykazanie (Mk 12, 28-34) W homilii ks. Adam zwrócił uwa­gę początek odpo­wiedzi udzielo­nej przez Jezusa: „Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu”. Wracał jeszcze do tego wielo­krotnie w czasie re­kolekcji, wskazując że słuchanie Pana jest częścią pierwszego i najważniej­szego przykazania.

Kolejne homilie i konferencje prowadziły nas poprzez różne aspekty słuchania Boga. Na pierwszym miejscu stanęła przed nami Biblia. To właśnie poprzez nasz Ruch otrzymaliśmy księgę, w której uczymy się słuchać Pa­na. Przypomniany został V Dro­gowskaz Nowego Człowieka, praktyka Słowa Życia – słowa, które nas niesie, prowadzi. Księ-ga Pisma świętego czytana wielo-krotnie staje się coraz bliższa, co-raz pełniej przemawia, przestaje-my potrzebować ko­mentarza, by rozumieć Sło­wo, bo staje­my się częścią te­go Słowa. Naszym za­daniem jest wpro­wadzanie ludzi w zbawczą rzeczywistość Słowa Bożego. Ks. Blachnicki dał Biblię do ręki każdemu, za­chęcał, aby brać i czytać. Nie tylko zachę­cał, ale też spro­wadził do Pol­ski naj­większą ilość Pisma świętego – ok. 300 tys. eg­zemplarzy całej Bi­blii, 600 tys. egzemplarzy No­wego Testa­mentu, 1 200 tys. eg­zempla­rzy Ewangelii św. Łuka­sza.

Bóg mówi do nas również poprzez naszą formację deu­terokatechumenalną – uczy­my się na tej drodze słuchać Pana. Poznajemy na tej dro­dze oczywi­ście Biblię, ale tak­że inne ele­menty katechume­natu uczą nas słuchania i roz­poznawania głosu Pana. Wielkim, oryginalnym da­rem naszego Ruchu jest zwłasz­cza Namiot Spotkania. Wprowa­dza nas w świat modlitwy, jest miejscem słuchania głosu Boga. Nieustannym procesem przemo­wy Boga jest liturgia. Słowo Bo­że, liturgia, modli­twa – to miej­sca, gdzie Bóg przemawia do nas w formacji deuterokatechumenal­nej. For­macja natomiast prowadzi do odpowiedzi – głoszenia Sło­wa, świadectwa. Również diako­nia jest miejscem odpowiedzi na to, co Bóg do nas powiedział.

Bóg mówi do nas także po­przez nauczanie Kościoła. Ks. Wodarczyk przypomniał wielką wrażliwość ks. Blachnic­kiego na głos Kościoła – jego od­powiedzi na kolejne pojawiające się doku-menty, gotowość do zmieniania tego, co już było wy­pracowane w Ruchu.

Sposobem odczytania woli Pana są znaki czasu. Przynoszą one dla nas szereg wyzwań, mu­simy badać, co się dzieje, wsłu­chiwać się w wydarzenia wokół nas, py-tać o dziś, o zadania, ja­kie ma­my podjąć.

Moderator generalny ukazał ks. Franciszka Blachnickiego jako człowieka wsłuchanego w głos Pana, tego, który nieustannie szukał woli Boga, ciągle pytał, czego Bóg od niego oczekuje.

Ks. Adam zwrócił uwagę na powiązanie nowego tematu roku z dotychczasowymi. Ostatnie trzy lata przypominały nam potrzebę ewangelizacji. Nowy temat nie jest przerzuceniem myśli w zu­pełnie innym kierunku – mamy słuchać Pana, aby odpowiadać na Jego wezwanie, przyjmować Słowo po to, by je głosić i dawać świadec­two żywej wiary. W przy­szłym roku będzie­my chcieli więc zo­baczyć, od czego zaczyna się przepowiada­nie Słowa Boże­go.

Mocny akcentem rekolekcji było nabożeństwo Słowa Bożego – celebracja V Drogowskazu No­wego Człowieka. Wspólnie kon­templowaliśmy moc Słowa Boże­go. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą za kapłanów – wszyscy z wyciągniętymi rękoma zanosili wołanie w intencji klęczących na środku prezbiterów.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności była również czasem dzielenia się. Mogliśmy posłu­chać o posłudze Diakonii Misyj­nej, o kręgach Domowego Ko­ścioła istniejących za granicą, o pracy Ruchu na Słowacji, o ewangelizacji w Anglii, w Bar-ce­lonie, o przygotowaniach do udziału Ruchu w Światowych Dniach Młodzieży. O wydarze­niach ostatniego czasu i planach mówiła para krajowa Domowego Kościoła i moderatorzy diakonii centralnych.

 

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” – śpiew tego wersetu psalmu wielokrotnie powracał w czasie rekolekcji. Temat roku „Słuchać Pana” pomoże uczynić te słowa rzeczywistością.