Słuchać Pana w Kościele

(180 -lipiec -sierpień2011)

z cyklu "W Sieci"

Talent

Wojtek Duchant

Wielu chrześcijan, szcze­gólnie tych, którzy swoje talenty realizują na polu szeroko pojętego bizne­su często staje przed problemami związanymi z tym co słuszne, tym co skuteczne, decyduje, czy ważniej­szy jest zysk, czy życie rodzinne pracowników. Praca menadżera, sama w sobie bardzo stresująca, może być mordęgą, jeśli nasze czyny nie będą iść w parze z tym co wierzymy. Świa­tło nie będzie przenikać życia.

Twórcy strony zwracają się „do osób odpowie­dzialnych za kształt życia gospo­darczego w Polsce: przedsiębior­ców, pra­co­dawców, prowadzą­cych dzia­łal­ność gospodarczą, menedże­rów, dyrektorów, osób odpowie­dzial­nych za kierowanie zespołami pracowników." Mowa o stronie internetowej Duszpasterstwa Talent prowadzonego przez księży sercanów.

Środowisko to zrzesza wszystkich, którzy pragną w swojej pracy kroczyć w myśl społecznej nauki Kościoła, etyki biznesu. Organizuje rekolekcje, pielgrzymki i konferencje poświęcone tej właśnie tematyce

Sama idea świeża nie jest. Na­wiązuje do pracy założyciela zgromadzenia Sercanów, o. De­hona, a więc do przełomu XIX i XX wieku. Duszpasterstwo Ta­lent funkcjonuje od 1999 roku w wielu miastach Polski.

Sama strona internetowa jest utrzymana nie w chwytliwej, krzyczącej, reklamowej konwen­cji, lecz raczej spokojnej, „solid-nej" kolorystyce. Ułożenie ele­mentów dość intuicyjne, na­wiązujące do portali informacyj­nych. Najważniejsze z pewnością są in­formacje o zbliżających się wyda­rzeniach i to do nich najła­twiej dotrzeć. Ciekawie prezen­tują się nagrania i artykuły poru­szające problematykę przed­się­biorczości, etyki pracy i mode­li zachowania moralnego me­nadże­ra. Jedną z najbardziej atrakcyj­nych rzeczy jest możli­wość umieszczenia internetowej wizy­tówki swojej firmy na stro­nie. Dzięki temu chrześcijańscy przedsiębiorcy zyskują możli­wość zareklamowania swoich usług innym chrześcijanom, przede wszystkim przedsiębior­com, ale nie tylko.

Polecam www.duszpasterstwotalent.pl wszystkim, którzy stają przed odpowiedzialnością za pracę bliźniego, ale nie tylko. Korzystając ze strony praktycznie każdy może znaleźć firmę prowadzoną w sposób dobry i skorzystać z jej usług mając małą gwarancję, że jego pieniądze nie staną się „niegodziwą mamoną".