Formowanie następców

(218 -listopad -grudzień2017)

Wybory i kadencje

KJ

Posługi w Ruchu Światło-Życie

Każdy ruch jest z definicji czymś mało sformalizowanym, tworzonym spontanicznie. Zarazem jednak dla swego funkcjonowania każda wspólnota potrzebuje pewnych reguł, zasad, w tym zasad wyłaniania odpowiedzialnych. Są one tym bardziej konieczne, im dana wspólnota jest większa. Stąd z biegiem czasu wszystkie ruchy wypracowują statuty (rozmaicie je nazywając) i starają się o ich zatwierdzenie przez władzę kościelną. To zatwierdzenie stanowi aprobatę Kościoła dla danego ruchu, ma jednak przy tym wymiar bardzo praktyczny – m.in. ustala reguły wyłaniania odpowiedzialnych. 

Przyjrzyjmy się, jakie posługi są przewidziane w Ruchu Światło-Życie i w jaki sposób się na nie powołuje.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – powoływany na sześcioletnią kadencję przez Konferencję Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wyłonionych przez Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Para Krajowa Domowego Kościoła – powoływana na czteroletnią kadencję przez Biskupa Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie spośród trzech par wyłonionych przez zgromadzenie kręgu centralnego i par diecezjalnych DK, kadencja może być przedłużona o dwa lata.

Moderator krajowy Domowego Kościoła – powoływany przez Biskupa Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Parę Krajową Domowego Kościoła i Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, kadencja zasadniczo pokrywa się z kadencją Pary Krajowej.

Moderatorzy (odpowiedzialni) centralnych diakonii specjalistycznych Ruchu Światło-Życie – powoływani na trzyletnią kadencję przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie po konsultacji z odpowiednią diakonią centralną, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Ekonom stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie – powoływany przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności, nie ma oznaczonych kadencji.

Przewodniczący i członkowie Komisji Teologiczno-Programowej – powoływani na trzyletnią kadencję przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności, nie ma ograniczeń ilości kadencji. 

Członkowie Centralnej Diakoni Jedności pochodzący z wyboru – wybierani na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Para filialna – powoływana przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie na trzyletnią kadencję spośród trzech par wyłonionych przez ustępującą parę filialną i pary diecezjalne, kadencja może być przedłużona o dwa lata.

Członkowie centralnych diakonii specjalistycznych – powoływani na trzyletnią kadencję przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie na wniosek moderatora danej diakonii, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – powoływany przez biskupa diecezjalnego, w diecezjach w których istnieje sekcja diecezjalna stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” na czteroletnią kadencję spośród trzech kandydatów wyłonionych przez Diecezjalną Kongregację Diakonii, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Para diecezjalna Domowego Kościoła – powoływana na trzyletnią kadencję przez biskupa diecezjalnego spośród trzech par wyłonionych przez ustępującą parę diecezjalną i pary rejonowe, kadencja może być przedłużona o dwa lata.

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła – powoływany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów przedstawionych przez parę diecezjalną Domowego Kościoła i moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, kadencja zasadniczo pokrywa się z kadencją pary diecezjalnej.

Moderatorzy (odpowiedzialni) diecezjalnych diakonii specjalistycznych – powoływani przez moderatora diecezjalnego w porozumieniu z biskupem diecezjalnym, po konsultacji z członkami odpowiedniej diakonii oraz moderatorem odpowiedniej diakonii centralnej, nie ma oznaczonych kadencji.

Członkowie Diecezjalnej Diakoni Jedności pochodzący z wyboru – wybierani na trzyletnią kadencję przez diecezjalną Kongregację Diakonii, nie ma ograniczeń ilości kadencji.

Ekonom diecezjalny stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie – powoływany przez moderatora diecezjalnego po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności, nie ma oznaczonych kadencji.

Para rejonowa – wybierana na trzyletnią kadencję przez ustępującą parę rejonową i pary animatorskie rejonu, wybór musi być zatwierdzony przez parę diecezjalną, kadencja może być przedłużona o rok.

Para animatorska kręgu Domowego Kościoła – wybierana na rok przez pary kręgu, kadencja może być przedłużona o rok.

Im wyższy szczebel posługi, tym wyższe sformalizowanie – to pierwszy wniosek, jaki można wyprowadzić z tego zestawienia. Na szczeblu centralnym właściwie każda funkcja ma określony tryb powołania, kadencje itd. Jest to logiczne – na poziomie parafialnym powołanie osób odpowiedzialnych może się dokonać spontanicznie, w mniejszej wspólnocie nawet nie jest konieczne formalne powołanie, wystarczy że każdy podejmuje zadania zgodnie ze swymi uzdolnieniami. W parafii jednak wszyscy się spotykają, jest więc naturalna płaszczyzna do budowania życia wspólnotowego. Im wyżej, tym okazji do spotkań jest mniej, trzeba je świadomie tworzyć, stąd konieczność jasnego ustalenia, kto za co jest odpowiedzialny i w jaki sposób jest powoływany.

Większe sformalizowanie cechuje Domowy Kościół – widać, że powyżej wymieniono niemal wszystkie funkcje (aż do animatorów kręgu), podczas gdy posługi pełnione w innych miejscach Ruchu określone są jedynie na szczeblu diecezjalnym i centralnym. Wynika to jednak z tego, że w Domowym Kościele wspólnoty są stałe (inaczej niż we wspólnotach młodzieżowych, które cechuje naturalny przepływ członków), stąd jeśli by nie ustalono zasad zmian odpowiedzialnych, ktoś mógłby pełnić posługę bez końca, bez możliwości bycia zastąpionym.

Dokładniej określone są też wymagania dla osób pełniących funkcję w Domowym Kościele. Teoretycznie są one większe niż dla osób pełniących funkcje w całym Ruchu. Na przykład moderator krajowy DK powinien przynajmniej trzy lata należeć do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi lub Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, w przypadku moderatora generalnego nie ma tego wymogu, wystarczająca jest sama przynależność. Trzeba jednak sobie uświadomić, że wszyscy kandydaci na moderatora generalnego przedstawiani dotąd Episkopatowi byli członkami Unii Kapłanów Chrystusa Sługi nie od trzech a od wielu więcej lat, w większości wręcz od początku istnienia tej wspólnoty. Tak naprawdę nie było więc  potrzeby dokładniejszego precyzowania wymogów – inaczej niż w przypadku moderatorów Domowego Kościoła, gdzie zdarzały się osoby luźno związane z Ruchem, niekiedy nawet bez formacji. Na pewno jednak warto na przyszłość przy okazji nowelizacji statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” pomyśleć o ujednoliceniu wymagań, by nie powstawały wątpliwości.