Animator

(174 -wrzesień -październik2010)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

Żywy pomnik Jana Pawła II

Marta Dalgiewicz

Trudno zliczyć, ile powstało w Polsce i na całym świecie pomni­ków Jana Pawła II. Od dziesięciu lat istnieje także Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nazywana często żywym po­mnikiem Jana Pawła II.

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby promować papieskie nauczanie, a jednocześnie w szczególny sposób pomagać utalentowanej młodzieży, pochodzącej z ubogich regionów Polski. Obecnie ponad 2 tys. młodzieży otrzymuje stypendia naukowe. To dla nich niebywała szansa na rozwój. Zdaniem abp. Tadeusza Gocłowskiego, przez szereg lat przewodniczącego Fun­dacji, najważniejszym bogactwem jest jednak „klimat, który wytwarza­ją stypendyści w swoich środowiskach”, a także ich świadectwo, że „Chrystus spogląda na młodego człowieka z miłością”.

W diecezjach młodzi uczestniczą w obozach językowych, spotka­niach formacyjnych, rekolekcjach, a także wyjazdach integracyjno-rekreacyjnych. Raz w roku, w wakacje w jednym z dużych miast Pol­ski organizowany jest obóz skupiający wszystkich stypendystów. Ma on na celu zintegrowanie młodzieży, a poprzez różnego rodzaju warsztaty, pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów. Stypendyści zwiedzili już wspólnie Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wro­cław, aglomerację śląską i Łódź. Od trzech lat odbywają się osobne obozy dla studentów.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zobowiązani są do włączenia się w wolontariat w lokalnym środowisku. Wspomagają też pracę Fundacji, np. przy organizacji Dnia Papieskiego, obchodzo­nego w niedzielę poprzedzającą 16 października, czyli wybór kard. Karola Wojtyły na papieża. Obchody te przebiegają zawsze w czte­rech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charyta­tywnym. W tym roku Dzień Papieski  przypada po raz dziesiąty i ob­chodzony będzie 10 października. Towarzyszyć mu będzie hasło „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.

Przygotowania do Dnia Papieskiego zaczęto wyjątkowo wcześnie. A to dlatego, że są one jednocześnie przygotowaniem do beatyfikacji Jana Pawła II, której terminu wszak jeszcze nie znamy. Od maja br. każda druga niedziela miesiąca poświęcona jest w mediach kolejnej pielgrzymce Papieża do Polski. Po niedzieli medialnej rozpoczyna się zaś tydzień działań duszpasterskich. – Wyrażają się one w spotka­niach, lekturze i rozważaniu papieskiego nauczania, spotkaniach ze świadkami pielgrzymki, nabożeństwach i czuwaniach, sympozjach, dyskusjach – wyjaśnia ks. Jan Drob, przewodniczący Zarządu Funda­cji. Internetowym integratorem wspólnych działań jest serwis www.dzienpapieski.pl Znajdziemy w nim informacje dotyczące tej ak­cji oraz materiały do wykorzystania w środowiskach formacyjnych i parafialnych.

Z okazji 10. rocznicy istnienia, Fundacja po raz pierwszy zorgani­zowała w lipcu br. pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę. Połączyła ona wszystkich stypendystów, zarówno obecnych, jak i byłych, wolon­tariuszy, darczyńców oraz przedstawicieli instytucji, które wspierały Fundację w ciągu ostatniej dekady. Hasło pielgrzymki – „Nowe Ty­siąclecie – erą ludzi świętych” – nawiązywało do homilii Jana Pawła II wygłoszonej z okazji kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu w 1999 r. Ojciec Święty mówił wtedy: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”

Dzień Papieski obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Wyjątkowo uroczyście obchodzony jest w „Miastach Papieskich”, czyli tych, które w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny odwiedził Jan Paweł II. Z inicjaty­wy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” raz w roku prezydenci, bur­mistrzowie i wójtowie Miast Papieskich biorą udział w spotkaniu w Se­kretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Wraz z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Jagiel­lońskim od 2002 r. Fundacja organizuje konkurs akademicki im. ks. bp. Jana Chrapka. Jego laureaci otrzymują indeks na studia dzienni­karskie, polityki społecznej bądź nauk społecznych na jednej z tych uczelni oraz stypendium Fundacji.

– Warto inwestować w młodzież, bo to jest inwestycja w przyszłość kraju i Kościoła – podkreśla ks. Drob.